Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid en totstandkoming vorming

Deze algemene voorwaarden ZoWe vormingscentrum vzw zijn van toepassing op alle door vzw "ZoWe vormingscentrum" aangegane opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van vormingen op maat.

Aanbiedingen van ZoWe vormingscentrum zijn niet bindend. Een vorming wordt pas geacht door ZoWe vormingscentrum te zijn aanvaard wanneer ZoWe vormingscentrum de offerte schriftelijk heeft bevestigd nadat overeenstemming is bereikt over het aanbod of wanneer ZoWe vormingscentrum met de uitvoering van de vorming is gestart met medeweten van de klant.

Elk aanbod van ZoWe vormingscentrum is gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. De klant garandeert dat hij naar best vermogen alle informatie die noodzakelijk is voor het definiëren en het uitvoeren van de vorming heeft verstrekt.

Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, behoudens en voor zover ZoWe vormingscentrum deze voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

2. Uitvoering van de vorming

Indien tekortkomingen in de overeengekomen activiteiten, vermoedelijke uitvoeringsduur en/of andere specifieke bepalingen door ZoWe vormingscentrum worden vastgesteld tijdens de uitvoering van de vorming, zal ZoWe vormingscentrum de klant hiervan zo spoedig mogelijk informeren.

Met het aanvaarden van de Vorming verbindt ZoWe vormingscentrum zich ertoe bij het uitvoeren van de overeengekomen activiteiten naar best vermogen en inzicht te zullen streven naar de resultaten zoals omschreven in het aanbod. Niettegenstaande het voorgaande, kan deze verbintenis in hoofde van ZoWe vormingscentrum niet beschouwd worden als een resultaatsverbintenis noch als een garantie.

 

3. Betalingsvoorwaarden

De klant is verplicht om de facturen te betalen, zonder aftrek, inhouding of korting, binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum.

Bij niet-tijdige betaling door de klant heeft ZoWe vormingscentrum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten conform de voorwaarden van de wet van 2 augustus 2002. ZoWe vormingscentrum heeft bovendien, wanneer de klant niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

De door de klant aan ZoWe vormingscentrum gedane betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, vervolgens alle verschuldigde verwijlinteresten en ten slotte van de opeisbare facturen. Bij verschillende openstaande facturen worden de betalingen eerst toegerekend op de factuur die het langst openstaat.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

Inschrijven is mogelijk tot de aangegeven datum. Indien de opleiding inmiddels volzet is, krijg je hiervan melding.

Annulering zonder kosten is mogelijk tot de uiterste inschrijvingsdatum.

Bij annulering na de uiterste inschrijvingsdatum wordt 10% van de inschrijvingsprijs (met een minimum van € 20) in rekening gebracht voor de gemaakte administratieve kosten.

Bij niet annuleren of annulering na aanvang van de opleiding of bij vroegtijdig stopzetten blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Wel kan men zich bij navormingen of bijscholingen waar geen certificering aan verbonden is, op elk moment laten vervangen door een collega, mits deze voldoet aan eventueel gestelde toelatingsvoorwaarden.

Annulering gebeurt steeds schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch).

ZoWe vormingscentrum behoudt zich het recht voor om een geplande vorming of opleiding te annuleren of uit te stellen. Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden dan integraal teruggestort.

 

5. Privacy

“ZoWe vormingscentrum” respecteert de privacy van bezoekers, studenten, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij de vorming.

ZoWe vormingscentrum verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor

de goede vervulling van zijn taken vormingsinstelling.

ZoWe vormingscentrum verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als ZoWe vormingscentrum bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt ZoWe vormingscentrum van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

ZoWe vormingscentrum draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen. ZoWe vormingscentrum heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een verantwoordelijke gegevensbescherming (GDPR) aangesteld. Via de contactgegevens kun je contact met deze verantwoordelijke opnemen.

Wanneer je je aanmeldt voor een activiteit (vorming, lezing, infosessie, netwerkevent, etc.) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de activiteit uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Ook voor e-mail of andere berichten, die je naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van ZoWe vormingscentrum of die van een derde partij.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie: als je jouw gegevens wil aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Dat kan via het contactformulier of email.

 

6. Aansprakelijkheid

Klachten betreffende de vorming dienen schriftelijk aan ZoWe vormingscentrum te worden gemeld binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de voltooiing van de vorming . Na het verstrijken van deze periode wordt de vorming geacht definitief te zijn aanvaard door de klant en zal de klant geen enkel recht meer kunnen laten gelden.

ZoWe vormingscentrum kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade die de klant lijdt als gevolg van een onjuiste uitvoering door ZoWe vormingscentrum van de activiteiten omschreven in de vorming , en dit maximaal ten belope van de prijs (exclusief belastingen en heffingen) die door de klant verschuldigd is voor het uitvoeren van de vorming .

In geen geval is ZoWe vormingscentrum aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel, verlies van data, onmogelijkheid om een geplande bedrijfsoperatie na te komen, noch voor enige andere schade of gebreken die te wijten zijn aan het gebruik van het materiaal en/of informatie door de klant aan ZoWe vormingscentrum verstrekt.

De beperking van aansprakelijkheid zoals omschreven in dit artikel is van toepassing ongeacht de rechtsgrond, inclusief contractuele wanprestatie, objectieve aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid).

Alle documenten, tekeningen en/of specificaties die door ZoWe vormingscentrum aan de klant worden bezorgd tijdens de uitvoering van de vorming zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZoWe vormingscentrum. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZoWe vormingscentrum is het de klant niet toegestaan om een rapport en/of document bezorgd door ZoWe vormingscentrum aan de klant, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken voor het instellen van vorderingen, het voeren van gerechtelijke procedures, voor publiciteitsdoeleinden en/of ten behoeve van werving in meer algemene zin.

 

7. Beëindiging van de vorming

In geval van overmacht heeft ZoWe vormingscentrum het recht om haar verbintenissen op te schorten zolang er een overmachtssituatie bestaat, waarbij ZoWe vormingscentrum geen schadevergoeding verschuldigd is.

In het geval de klant haar verbintenissen voortvloeiende uit de vorming niet nakomt, zal ZoWe vormingscentrum de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de klant haar verbintenissen alsnog niet nakomt binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van voornoemde kennisgeving, vervallen haar rechten uit de Vorming en kan ZoWe vormingscentrum met onmiddellijke ingang de vorming beëindigen waarbij ZoWe vormingscentrum niet langer gebonden is om enige verbintenis voortvloeiende uit de vorming na te komen. ZoWe vormingscentrum is gerechtigd om de vorming met onmiddellijke ingang te

beëindigen door schriftelijke kennisgeving in geval van staking van de activiteiten van de klant, bij vereffening of insolventie van de klant, bij het aanvragen van een gerechtelijk akkoord of faillissement door of van de klant, bij een soortgelijke maatregel of bij algehele overdracht van de onderneming van de klant ten voordele van de schuldeisers.

In geval de klant de vorming voortijdig beëindigt, zal de klant een forfaitaire schadevergoeding ten belope van de voor de uitvoering van de vorming overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn.

 

8. Uitvoering van de Vorming op andere locatie dan bedrijfsterreinen van ZoWe vormingscentrum

Indien de vorming (geheel of gedeeltelijk) door ZoWe vormingscentrum moet worden uitgevoerd op een andere plaats dan de bedrijfsterreinen van ZoWe vormingscentrum("de locatie"), dan verbindt de klant zich ertoe om:

-de nodige maatregelen te nemen zodat ZoWe vormingscentrum in staat is de vorming tijdens de normale ZoWe vormingscentrum arbeidstijden uit te voeren, tenzij anders is overeengekomen;

-de locatie in te richten zodat deze voldoet aan alle geldende wettelijke (veiligheids)-voorschriften en aan alle praktische werkafspraken die werden vastgelegd tussen ZoWe vormingscentrum en de klant;

-er voor te zorgen dat de locatie te allen tijde beschikbaar en bereikbaar is voor ZoWe vormingscentrum voor het uitvoeren van de Vorming . De klant ziet erop toe dat het materiaal, uitrusting en gereedschap van ZoWe vormingscentrum dat op de Locatie staat en nodig is voor de uitvoering van de Vorming , op zijn kosten en risico, in goede staat wordt opgeslagen en bewaard.

 

9. Overname werknemers

Geen der partijen zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij op enig moment gedurende de looptijd van de vorming en gedurende een periode van twaalf maanden na de afloop, ontbinding of beëindiging van de vorming , hetzij zelfstandig hetzij via een derde, werknemers van de andere partij benaderen of (trachten te) werven die betrokken waren bij de uitvoering van de vorming .

Wijziging vorming: De vorming kan op geen enkele manier overgedragen of bezwaard worden door ZoWe vormingscentrum of de klant zonder het expliciet schriftelijk akkoord van de andere partij. De vorming kan alleen gewijzigd worden door middel van een geschreven stuk dat ondertekend is door beide partijen.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De vorming wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging en/of de interpretatie van de vorming en die niet op een minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen voor de Rechtbanken van Brugge gebracht worden.